Statut KNSR

 

Statut Koła Naukowego Studentów Rosjoznawstwa UJ

Uchwalony dnia 23 listopada 2009 roku w Krakowie
(w brzmieniu ustalonym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia 19 października 2012 r.; wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2012 r. z wyjątkiem Rozdziału IV § 1 pkt 3 i 4 oraz § 2 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.)
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne

 
§ 1
Koło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa (zwane dalej Kołem) jest samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym.
 
§ 2
Siedziba Koła znajduje się w Krakowie, w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej przy Alei Mickiewicza 3, pokój 014.
 
§ 3
1. Nad merytoryczną działalnością Koła opiekę sprawuje Opiekun.
2. Opiekun, po wyrażeniu przez niego zgody i zaopiniowaniu kandydatury przez Zarząd Koła, jest powoływany przez Radę Instytutu Rosji i Europy Wschodniej.
3. Opiekun musi być samodzielnym pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4. Opiekun dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących merytorycznej działalności Koła.
 
Rozdział II
Cele i działalność Koła

 
§ 1
Celami Koła są:
a. budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów oraz wdrażanie do pracy naukowej i badawczej;
b. integracja środowiska studenckiego;
c. prowadzenie pracy popularyzującej wiedzę o kulturze, historii i życiu politycznym państw byłego bloku wschodniego;
d. promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów między studentami na skalę międzynarodową.
 
§ 2
1. Koło realizuje swe cele poprzez:
a. działalność grup projektowych;
b. organizowanie wymian studenckich oraz wyjazdów naukowych i popularnonaukowych;
c. organizowanie i udział w seminariach, sympozjach oraz konferencjach i zjazdach naukowych, spotkaniach i dyskusjach.
d. inne przedsięwzięcia zgodne z duchem niniejszego statutu.
2. Swe cele Koło może realizować we współpracy z innymi podmiotami.
 
§ 3
1.Działalność grup projektowych jest jedną z podstawowych form działalności Koła.
2.Grupa projektowa powoływana jest dla realizacji pojedynczego projektu lub działa w sposób ciągły, realizując projekty dotyczące jednego obszaru tematycznego.
3.Grupą projektową kieruje koordynator realizowanego projektu, który obejmuje swą funkcję po uzgodnieniu z Przewodniczącym.
4.Koordynator projektu jest odpowiedzialny za merytoryczną i formalną realizacją projektu oraz kieruje pracami członków grupy projektowej.
5.Liczba członków grupy projektowej zależy od charakteru projektu i jest ustalana każdorazowo dla jego realizacji.
6.Decyzją Zarządu mogą zostać wyznaczeni stali koordynatorzy projektów dotyczących konkretnego obszaru tematycznego.

§ 4
Przynależność do Koła nie przynosi jego członkom żadnych korzyści materialnych.
 
 
Rozdział III
Członkowie Koła

 
§ 1
1. Członkami Koła mogą być studenci studiów I, II, i III stopnia oraz studiów podyplomowych a także inne osoby, które w czasie studiów były Członkami Koła.
2. W pracach Koła mogą uczestniczyć inne osoby pod warunkiem przestrzegania statutu Koła.
 
§ 2
1. Osobom szczególnie zasłużonym dla Koła Walne Zebranie Członków Koła może przyznać tytuł honorowego Członka Koła.
2. Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Członka Koła mogą złożyć Członkowie Koła, Opiekun Naukowy Koła oraz Zarząd.
3. Przed rozpatrzeniem wniosek jest opiniowany przez Zarząd i wymaga jego akceptacji.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku uiszczania składki członkowskiej.
5. Członek honorowy dysponuje głosem doradczym i nie bierze udziału w głosowaniach merytorycznych dotyczących spraw Koła.
 
§ 3
1.Członkiem Koła zostaje się z dniem uiszczenia semestralnej składki członkowskiej i wpisania na listę członków Koła.
2.W szczególnych sytuacjach na pisemny wniosek zainteresowanego Przewodniczący może zwolnić Członka Koła z obowiązku uiszczenia opłaty.

 
§ 4
Członkowie Koła mają prawo do:
a. współdecydowania o losach Koła poprzez uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków Koła z prawem inicjatywy uchwałodawczej;
b. wybierania i bycia wybieranymi do władz Koła na zasadach określonych Statutem z zastrzeżeniem, że bierne prawo wyborcze przysługuje tylko studentom;
c. korzystania ze wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła na zasadach ustalonych przez Zarząd;
d. uczestnictwa we wszystkich formach działalności Koła;
e. ubiegania się o opinię o swej działalności w Kole.

§ 4a
1.Zaświadczenie i opinię o działalności Członka w Kole wydaje Przewodniczący, a sygnuje Opiekun Naukowy.
2. Warunkiem uzyskania wymienionych w punkcie 1 dokumentów jest wzięcie przez Członka Koła udziału w realizacji co najmniej jednego projektu organizowanego przez Koło w ciągu okresu za jaki ma zostać wydane zaświadczenie lub opinia.
 
§ 5
Członkowie Koła zobowiązani są do:
a. podporządkowania się postanowieniom Statutu, uchwałom Walnego Zebrania Członków Koła i decyzjom Zarządu Koła;
b. aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego wypełniania obowiązków;
c. dbania o dobre imię Koła
 
§ 6
Utrata członkostwa w Kole następuje poprzez:
a. pisemne wyrażenie takiej woli;
b. nieopłacenie składki członkowskiej do dnia pierwszego odbywającego się w danym semestrze Walnego Zebrania Członków Koła;
c. wykluczenie przez Sąd Koleżeński w następstwie nieprzestrzegania Statutu.
 

Rozdział IV
Władze Koła

 
§ 1
1. Władzami Koła są:
a. Walne Zebranie Członków Koła;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna;
d. Sąd Koleżeński.
2. Kadencja wybieralnych władz trwa 1 rok. Okres ten może ulec skróceniu poprzez rezygnację ze sprawowanej funkcji lub w wyniku decyzji o odwołaniu z zajmowanego stanowiska.
3. Wybory władz Koła odbywają się w pierwszej połowie maju każdego roku.
4. Kadencja rozpoczyna się z dniem 1 czerwca.
Dodane do § 1 pkt 3 i 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

§ 2
1. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła i ma prawo podejmowania wszelkich decyzji jego dotyczących.
1a. Prawo głosu w czasie Walnego Zebrania Członków Koła posiadają Członkowie, którzy opłacili semestralną składkę członkowską najpóźniej na dwa dni przed terminem Walnego Zebrania.
2. Walne Zebranie zwoływane jest na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 1/4 lub 10 członków Koła, nie rzadziej jak raz na semestr. W trybie sprawozdawczo-wyborczym zwoływane jest corocznie w listopadzie wraz z upływem rocznej kadencji Władz Koła.
2. Walne Zebranie zwoływane jest na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 1/4 lub 10 członków Koła, nie rzadziej niż raz na semestr. W trybie sprawozdawczo-wyborczym zwoływane jest corocznie w maju wraz z upływem rocznej kadencji Władz Koła.
Zmieniony w § 2 pkt 2 w brzmieniu powyższym wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

3. Data Zebrania powinna być ogłoszona na 10 dni przed jego datą.
4. Obrady Walnego Zebrania prowadzi Przewodniczący Koła lub wskazany przez niego członek Zarządu.
4a. Protokół z obrad Walnego Zebrania sporządza Sekretarz, a w przypadku jego nieobecności osoba wskazana przez Przewodniczacego, a podpisują członkowie Zarządu.
5. Walne Zebranie Członków Koła:
a. większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków, udziela ustępującemu Zarządowi Koła absolutorium, odwołuje Przewodniczącego Koła, dokonuje zmian Statutu Koła, podejmuje decyzję o jego rozwiązaniu oraz przynależności do organizacji krajowych i międzynarodowych;
b. zwykłą większością głosów dokonuje wyboru członków Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego a także podejmuje uchwały dotyczące działalności Koła.
6. Głosowania na Walnym Zebraniu mają charakter bezpośredni, równy, wolny, a przy wyborach Władz Koła również tajny. Przewodniczący Zebraniu zarządza tajność głosowania we wszystkich sprawach jeżeli zażąda tego przynajmniej jedna osoba uprawniona do głosowania.
 
§ 3
1. Zarząd Koła jest kolegialną władzą wykonawczą Koła.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Koła;
b. administrowanie majątkiem Koła;
d. uchwalanie wysokości składki członkowskiej;
e. wydawanie w ramach statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków Koła szczegółowych decyzji;
f. inicjatywa uchwałodawcza na Walnym Zebraniu Członków Koła.
3. Zebrania Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.
4. Decyzje odnośnie działalności Koła podejmowane są zwykłą większością głosów a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Zarząd Koła wraz z końcem kadencji jest zobowiązany do złożenia sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Koła, które udziela Zarządowi absolutorium. W przypadku nieuzyskania przez Zarząd absolutorium, sprawę rozpatruje Sąd Koleżeński.
6. Zarząd może w razie potrzeby uzupełnić swój skład bez konieczności zwoływania Walnego Zebrania w drodze decyzji jeśli w ciągu roku zmiana ta nie sięga 50% składu i jeśli uzupełnienie nie dotyczy funkcji Przewodniczącego.
7. W skład Zarządu wchodzą:
a. Przewodniczący;
b. dwóch Wiceprzewodniczących;
c. Sekretarz będący jednocześnie Skarbnikiem;
d. ewentualni Członkowie Ekstraordynaryjni.
 
§ 4
1. Przewodniczącym Koła jest student Rosjoznawstwa UJ i może tę funkcję pełnić nie dłużej niż dwie kadencje.
2.  Przewodniczący Koła:
a. odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez Zarząd;
b. zwołuje zebrania Zarządu;
c. reprezentuje Koło w kontaktach z władzami uczelni oraz poza nią;
d. w wypadku niemożności zwołania Zarządu podejmuje decyzje w sprawach dotyczących działalności Koła, które muszą być przedłożone Zarządowi na najbliższym zebraniu;
e. każdorazowo powołuje koordynatora projektu przeprowadzanego przez Koło oraz monitoruje jego działania.
3. Odwołanie Przewodniczącego może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zebrania Członków Koła. W przypadku odwołania bądź rezygnacji Przewodniczącego na Zebraniu Walnym odbywa się natychmiastowe głosowanie nad wyborem nowego Zarządu Koła.
 
§ 5
1. Wiceprzewodniczący pomagają Przewodniczącemu w wypełnianiu jego zadań a szczegółowy podział ich kompetencji ustalany jest na pierwszym zebraniu nowo wybranego Zarządu.
2. Jeżeli Przewodniczący nie może tymczasowo pełnić swoich obowiązków, zastępuje go wskazany przezeń pisemnie Wiceprzewodniczący, który w czasie pełnienia obowiązków Przewodniczącego posiada wszelkie jego uprawnienia.

§ 6
Sekretarz Koła, który jest jednocześnie Skarbnikiem:
a. przyjmuje składki członkowskie i tworzy listę Członków Koła;
b. prowadzi kancelarię Koła;
c. prowadzi dokumentację finansową Koła;
d.jest zobowiązany na każde żądanie przedłożyć władzom Koła wyżej wymienione dokumenty;
e. protokołuje posiedzenia Zarządu oraz obrady Walnego Zebrania.
 
§ 7
Członkowie Ekstraordynaryjni powoływani są w miarę potrzeb na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, w drodze zwykłej uchwały.
 
§ 8
1. Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działań podejmowanych przez Członków Koła oraz Władze Koła ze Statutem.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, którym zostaje Członek Komisji, na którego podczas głosowania oddano najwięcej głosów oraz dwóch Członków Zwyczajnych.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić w skład Zarządu i Sądu Koleżeńskiego
4. Komisja Rewizyjna ma prawo do:
a. wglądu do wszelkiej dokumentacji Koła
b. wzywania poszczególnych Członków Koła na swoje zebrania
c. uczestniczenia w zebraniach Zarządu bez prawa głosu
d. w przypadku wykrycia uchybień względem Statutu zgłoszenia sprawy do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński a także zwołania Walnego Zebrania.
5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje jednomyślnie.
6. Rezygnacja bądź odwołanie więcej niż jednego członka Komisji Rewizyjnej wymaga natychmiastowego zwołania Walnego Zebrania.
 
§ 9
1. Sąd Koleżeński jest władzą sądowniczą Koła.
2. Sąd Koleżeński składa się z:
a. Przewodniczącego wybieranego przez Walne Zebranie Członków Koła;
b. Członka każdorazowo mianowanego przez Zarząd;
c. Członka każdorazowo mianowanego przez Komisję Rewizyjną.
3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Sąd Koleżeński ma prawo:
a. orzekać w sprawach spornych pomiędzy Władzami Koła a Członkami Koła oraz pomiędzy Członkami Koła;
b. na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej bądź 10 członków Koła orzekać w sprawie odwołania członków Władz Koła za wyjątkiem Przewodniczącego;
c. na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej bądź 10 członków decydować o udzieleniu nagany bądź wykluczeniu Członka z Koła w związku z nieprzestrzeganiem przez niego Statutu;
d. decydować o sankcjach związanych z nieudzieleniem absolutorium odchodzącemu Zarządowi.
5. Sąd Koleżeński podejmuje decyzje jednomyślnie.
6. Rezygnacja Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego wymaga natychmiastowego zwołania Walnego Zebrania.
 
Rozdział V
Majątek Koła


§ 1
Majątek Koła stanowią ruchomości i fundusze pochodzące ze środków Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dotacji i darowizn a także składek członkowskich.
 
§ 2
W wypadku rozwiązania Koła jego majątek przechodzi na Instytut Rosji i Europy Wschodniej.